तक्रार पत्र लेखन मराठी | Takrar Patra in Marathi Format

Takrar patra in marathi: तक्रार पत्र लिहिताना, पत्राचा उद्देश स्पष्ट करणाऱ्या स्पष्ट आणि संक्षिप्त परिचयाने सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे. परिचयामध्ये घटनेची तारीख, वेळ आणि स्थान तसेच तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलला त्याचे नाव किंवा तुम्ही खरेदी केलेले उत्पादन किंवा सेवा यासारखे कोणतेही संबंधित तपशील समाविष्ट केले पाहिजेत.

औपचारिक पत्र लेखन मराठी | How to write formal letter in marathi

मराठी तक्रार पत्र लेखन कसे करावे? (How to Write Complaint Letter in Marathi)

तक्रार पत्र लिहिताना, तुमच्या पत्राचा उद्देश लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे: समस्या किंवा समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि निराकरणाची विनंती करण्यासाठी. तक्रार पत्र लिहिताना खालील काही हे स्टेप्स आहेत:

  • स्पष्ट आणि संक्षिप्त परिचयाने सुरुवात करा: तुमच्या पत्राचा उद्देश स्पष्टपणे सांगून सुरुवात करा, ज्यामध्ये घटनेची तारीख, वेळ आणि स्थान समाविष्ट आहे. तुम्ही बोललेल्या व्यक्तीचे नाव किंवा तुम्ही खरेदी केलेले उत्पादन किंवा सेवा यासारखे कोणतेही संबंधित तपशील समाविष्ट केल्याचे सुनिश्चित करा.
  • समस्या सांगा: तुम्ही अनुभवत असलेली समस्या किंवा समस्या तपशीलवार स्पष्ट करा. तुमच्या तक्रारीचे समर्थन करण्यासाठी विशिष्ट उदाहरणे वापरा आणि संबंधित असू शकतील असे कोणतेही पुरावे किंवा दस्तऐवज प्रदान करा.
  • तुमच्या भावना व्यक्त करा: तुमच्या भावना व्यक्त करणे ठीक आहे, परंतु ते व्यावसायिक आणि आदरपूर्वक करा. अपशब्द वापरणे किंवा वैयक्तिक हल्ले करणे टाळा.
  • ठरावाची विनंती करा: तुम्हाला काय व्हायचे आहे ते स्पष्टपणे सांगा, मग तो परतावा, बदली किंवा माफी असो. आपल्या विनंतीमध्ये विशिष्ट आणि वाजवी रहा.
  • पत्राचा शेवट: प्राप्तकर्त्याचे लक्ष दिल्याबद्दल त्यांचे आभार आणि त्यांना तुमचा पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असल्यास तुमची संपर्क माहिती प्रदान करा.

Takrar Patra in Marathi Format Example

उदाहरणार्थ.

विषय : ऑनलाईन खरेदी केलेला चलभाष सदोष निघाला आहे. ग्राहक पंचायतीकडे योग्य ती तक्रार नोंदवा. (प्रेषक : सलील शंकर पाटील)

                                                                                                                             सलील शंकर पाटील

                                                                                                                             नवा मारुती चौक, पारिजात कॉलनी,

                                                                                                                             बार्शी – ४१३४११. जि. सोलापूर

                                                                                                                             [email protected]

                                                                                                                            चलभाष क्र. ९७९७९०१११२

                                                                                                                              दि. १८/११/२०१४

प्रति,

मा. अध्यक्ष

ग्राहक पंचायत, पुणे

विषय : ऑनलाईन खरेदी केलेला चलभाष संच सदोष निघाल्याबाबत

महोदय,

       मी, शनिवार, दि. १८ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी ‘खरेदी’ (www.kharedee.com) या संकेतस्थळावरून ‘बोलाबोला’ कंपनीचा ‘बोलो-ई’ (Bolo -E) हा चलभाष संच खरेदी केला आहे. याची खरेदी रक्कम रु. ६,९९९/- मी माझ्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खात्यातून अंतरित केली आहे. त्यानुसार मला ‘बोलाबोला’ कंपनीकडून बुधवार, दि. २२ ऑक्टोबर, २०१४ ला ‘मेघदूत’ या कुरियर कंपनीमार्फत सदर संच मिळाला.

कंपनीच्या नियमानुसार कुठलाही संच वापरण्यास योग्य नसल्यास ८ दिवसांच्या आत तक्रार करता येते. सदोष संच तुम्हाला बदलून मिळतो किंवा त्यासाठी भरलेले पैसे परत मिळतात. मी खरेदी कलेला हा संच सुरू केल्यापासून अधून-मधून कधीही बंद पडतो आणि कधीही चालू होतो. त्याप्रमाणे तशी तक्रार मी रविवार, दि. २६ ऑक्टोबर, २०१४ ला ई-पत्राद्वारे कंपनीकडे केली आहे. मात्र मला कंपनीकडून आलेल्या ऑनलाईन खरेदीचा दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१४ गृहीत धरून माझी तक्रार निकाली काढण्यात आली आहे. या विषयात पुरेसा खुलासा करणारे पत्र सोमवार, दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०१४ ला मी कंपनीला पाठविले आहे. यात मला चलभाष मिळालेल्या दिनांकापासून ८ दिवसात मी तक्रार नोंदवलेली आहे, हा खुलासा केला आहे. मात्र त्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यामुळे कंपनीच्या भारतातील दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाला मी पत्र लिहिले. त्यात उपरोक्त दोन्ही पत्रे सोबत जोडली आहेत. हा व्यवहार स्पीडपोस्टने केला असून त्याची पोहोचपावती देखील मला मिळाली आहे. मात्र तक्रार करून १ महिना होऊन गेला तरी मला कंपनीकडून काहीही कळविले गेले नाही. या एकंदर व्यवहारात माझी फसवणूक झाल्याचे माझ्या लक्षात पाठपुरावा करते आले आहे, मला मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे मला न्याय मिळावा, अशी माझी इच्छा आहे.

आपली संस्था ग्राहकांच्या अशा तक्रारींचा  पाठपुरावा करते आणि ग्राहकाला न्याय मिळवून देते, याची जाणीव असल्याने हे पत्र आपल्याला पाठवित आहे. तरी माझ्या या तक्रारीचा अभ्यास करून आपण मला मार्गदर्शन करावे, ही विनंती.

                                                                                                                               आपला,

                                                                                                                                                    (सलील शंकर पाटील)

सोबत : १) कंपनीशी झालेला आवक-जावक ई-पत्रव्यवहार

२) टपालाने केलेल्या व्यवहाराची छायाप्रत

३) खरेदी पावती-छायाप्रत

४) चलभाष संच मिळल्याची दि. २२ ऑक्टोबर, २०१४ ची कुरियर पावती

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top